JobFair

Titan Cementarnica Usje


Цементарница УСЈЕ АД е производител на цемент и други градежни материјали. Како членка на Групацијата ТИТАН, која е мултирегионален производител на цемент, Цементарница УСЈЕ АД е современа компанија и активен член на заедницата.
Компанијата е лоцирана во Скопје, главниот град на Република Македонија. Цементарница УСЈЕ АД започна да произведува цемент во 1955 година, а денес вработува околу 320 луѓе. Цементарница УСЈЕ АД е една од најголемите компании во земјата и се вбројува меѓу врвните 20 компании според профитот и резултатите.

Контакт информации:

Адреса: Ул. Борис Трајковски бр. 94 | 1000 Скопје | Р. Македонија
E-mail: contact@usje.com.mk
Телефон: +389 (0)2 2782 500
Факс: +389 (0)2 2786 390 web: www.usje.com.mk